Las 7 Iglesias
     
IGLESIA DE SAN FRANCISCO   IGLESIA INGENIO  
IGLESIA HUMAYA     IGLESIA VILCAHUAURA
                     
    Acaray
IGLESIA CALDERA     IGLESIA ACARAY  
   
Rontoy
  IGLESIA RONTOY